Polityka prywatności - Publiczne Przedszkole i Niepubliczny Żłobek "PARASOLKA"

Przejdź do treści

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU
 www.parasolka.fun

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Polityka prywatności portalu www.parasolka.fun ma charakter informacyjny i nie jest źródłem obowiązków dla potencjalnych lub rzeczywistych klientów.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem portalu jest Optimistii sp. z o.o. (KRS: 0000767338)
3. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się za pośrednictwem adresu e mail: kontakt@parasolka.fun lub pisemnie na adres: ul. Nyska 81/U14, 50-505 Wrocław.
4. Dane osobowe potencjalnego lub rzeczywistego klienta, który ujawnił swoje dane osobowe za pośrednictwem formularzy udostępnianych na stronie bądź za pośrednictwem poczty e-mail są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz na podstawie właściwych przepisów krajowych, w tym ustawy o ochronie danych osobowych.
5. Administrator dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są gromadzone i przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 
II. STATUS ODWIEDZAJĄCEGO I RODZAJ DANYCH ZBIERANE PRZEZ WSPÓŁADMINISTRATORÓW
1. Odwiedzającym jest każda osoba przeglądająca strony internetowe parasolka.fun
2. Odwiedzający może przeglądać strony internetowe portalu bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji.
3. Dane osobowe klienta zbierane są po ich wprowadzeniu przez klienta za pośrednictwem formularza jeżeli taki został utworzony, formularza zmiany danych, za pośrednictwem logowania w podstronie „Strefa Rodzica” lub kontaktu za pośrednictwem poczty-email, a także w ramach bieżącego świadczenia usługi.
4. Podczas przeglądania przez odwiedzającego stron portalu po uzyskaniu zgody zbierane są dane dotyczące odwiedzającego. Do wskazanych danych zalicza się:
adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”).
 
III. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych klienta jest:
1) uprzednia zgoda klienta,
2) konieczność realizacji umowy, której klient jest stroną lub podjęcia na żądanie klienta działań przed jej zawarciem.

IV.CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
1. W każdym przypadku cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez klienta zmierzających do korzystania z usług oferowanych przez spółkę Optimistii sp. z o.o.
2. Administrator będzie przetwarzał w ramach podstrony „Strefa Rodzica” i w e-dzienniku następujące dane osobowe klienta oraz dziecka oddanego pod opiekę: Imię, Nazwisko, Data urodzenia, Numer telefonu, Adres poczty elektronicznej, informacja o obecności dziecka w danym dniu w żłobku, informacja o zajęciach na które uczęszcza dane dziecko.
3. Dostęp do danych o których mowa w lit. a powyżej posiada Administrator danych osobowych, osoby przez niego upoważnione oraz usługobiorcy. Logowanie do podstrony „Strefa Rodzica” i do e-dziennika przez Usługobiorców następuje poprzez podanie w odpowiednim miejscu w formularzu na portalu loginu i hasła przez Usługobiorcę otrzymanego od Administratora przy zawarciu umowy bądź w trakcie realizacji umowy. Usługobiorca posiada dostęp do danych dotyczących jedynie jego osoby oraz dziecka oddanego przez Usługobiorcę pod opiekę na mocy zawartej umowy o opiekę. Usługobiorcy nie posiadają dostępu do danych osobowych innych usługobiorców.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Usługobiorcę loginu i hasła do podstrony „Strefa Rodzica” i do e-dziennika osobom trzecim ani za nieuprawnione uzyskanie dostępu do ww. podstrony wskutek uzyskania przez osoby trzecie od Usługobiorcy loginu i hasła wskutek podstępu, kradzieży bądź wprowadzenia w błąd.
5. Usługobiorca każdorazowo zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Administratora danych osobowych o nieuprawnionym uzyskaniu danych do logowania na ww. podstronach przez osoby trzecie, celem umożliwienia mu zablokowania konta i/lub zmiany haseł dostępu do konta.
6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych, które go dotyczą, w szczególności prawo do kontroli przetwarzania wskazanych danych, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego zawieszenia ich przetwarzania lub ich usunięcia oraz przenoszenia.
7. Wykonywanie uprawnień klienta, w zakresie kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą następuje w drodze kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

V. POLITYKA COOKIES
1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę sklepu internetowego lub portalu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający stronę internetową Sklepu Internetowego).
2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies w następujących celach:
2.a) identyfikacji odwiedzających jako zalogowanych na stronie parasolka.fun,
2.b) zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania,
2.c) dostosowywania zawartości strony do indywidualnych preferencji Odwiedzających (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania z portalu),
2.d) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony sklepu internetowego lub portalu.
3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Odwiedzający stronę sklepu internetowego lub portalu ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej.
4. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
· w przeglądarce Internet Explorer
· w przeglądarce Firefox
· w przeglądarce Opera
· w przeglądarce Chrome
· w przeglądarce Safari
· W przeglądarce Microsoft Edge
5. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z portalu (adres IP, domena) dla generowania statystyk wykorzystywanych w administrowaniu serwisem, z tym, że gromadzone dane mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących odwiedzających stronę sklepu internetowego lub portalu. Dane te nie podlegają ujawnieniu osobom trzecim.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności portalu podlegają prawu polskiemu.
2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną: 3.a) zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
3.b) dostęp do konta jedynie po podaniu zindywidualizowanego loginu i hasła,
3.c) certyfikat SSL.

KONTAKT:
ul. Nyska 81/U14, 50-541 Wrocław
tel. 695-865-332
kontakt@parasolka.fun
Wróć do spisu treści